پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]