پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

آسوده خاطرم


آسوده خاطرم که تو درخاطرمنی                    

گرتاج می فرستی وگرتیغ می زنی


ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو           

چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی


شهری به تیغ غمزه ی خونخوار ولعل لب        

مجروح می کنی ونمک می پراکنی


ماخوشه چین خرمن اصحاب دولتیم                 

باری نگه کن،ای که خداوند خرمنی 


گیرم که برکنی دل سنگین زمهرمن                 

مهر ازدلم چگونه توانی که برکنی؟


حکم آن تست،اگربکشی بیگنه،ولیک              

عهدوفای دوست نشاید که بشکنی


این عشق را زوال نباشد به حکم آنک             

ما پاک دیده ایم وتو پاکیزه دامنی


ازمن گمان مبرکه بیایدخلاف دوست                

ور متّفق شوند جهانی به دشمنی


خواهی که دل به کس ندهی ،دیده ها بدوز         

پیکان چرخ را سپری باشد آهنی


با مدّعی بگوی که ماخود شکسته ایم              

محتاج نیست پنجه که با ما درافکنی


سعدی چوسروری نتوان کرد ،لازمست             

با سخت بازوان به ضرورت فروتنیسعدی+ نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392ساعت 12:11 توسط س م نظرات()